κ.α.π.α – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

europaika-dikastiria

Αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) κατά του Ελληνικού κράτους, δηλώνοντας ότι ως αυτόχθονες πολίτες της Ελλάδος έχουμε καταστεί θύματα των ελληνικών κυβερνήσεων από το 2010 έως σήμερα, βιώνοντας μία μόνιμα συνεχιζόμενη κατάσταση παραβίασης των ατομικών μας δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπισή τους, (Ε.Σ.Δ.Α.) από τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και από το ελληνικό Σύνταγμα.

Οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, αναγνωρίζουν πλέον την Ε.Σ.Δ.Α. μόνον τυπικά, διότι στην πράξη καταστρατηγούν καθημερινά εις βάρος εκατομμυρίων πολιτών, τόσο την ουσία της όσο και πλήθος των επιμέρους άρθρων της. Η ουσία της σύμβασης δηλώνεται στο προοίμιο αυτής, υποσχόμενη «…την εξασφάλισιν της αναγνωρίσεως και την παγκόσμιον και αποτελεσματικήν εφαρμογήν των δικαιωμάτων άτινα αναφέρονται εις αυτήν.»

«Επιβεβαιούσαι την βαθείαν αυτών προσήλωσιν εις τα θεμελιώδεις ταύτας ελευθερίας αίτινες αποτελούσι αυτό τούτο το βάθρον της δικαιοσύνης και της ειρήνης εν τω κόσμω και των οποίων η διατήρησις στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, επί κοινής αντιλήψεως και κοινού σεβασμού
των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδικούν.»

Δυστυχώς, οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, δεν έχουν πλέον βαθειά προσήλωση προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών τους , έχουν κατακρημνίσει το βάθρο της δικαιοσύνης εξαρτώντας την δικαστική εξουσία από την εκτελεστική και έχουν καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα, παραβιάζοντας κατά κανόνα το Σύνταγμα επί του οποίου η δημοκρατία μας θεμελιώνεται.

Πλέον οι ελληνικές κυβερνήσεις, βάσει νόμων, δεν αναγνωρίζουν τα περισσότερα από τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, τα έχουν αφαιρέσει καθιστώντας τους πολίτες δούλους, στους οποίους εν συνεχεία τα πουλούν ως καταναλωτικά αγαθά έναντι υψηλού χρηματικού ανταλλάγματος. Ενώ βάσει της Ε.Σ.Δ.Α., τα οριζόμενα εν αυτής ατομικά δικαιώματα ανήκουν εξ’ ορισμού στους πολίτες και είναι αναφαίρετα, στο ελληνικό κράτος, τα δικαιώματα αυτά ανήκουν βάσει νόμων στο κράτος και παρέχονται στους πολίτες έναντι αμοιβής.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΡΕΗ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΔΕΗ, ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Ε.

Ατομική Μαρτυρία – Ιστορικό για Ευρωπαϊκό
atomiki-marturia
________________________

http://wp.me/p1QIo0-7Lw